นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Wonkwang University, South Korea หลักสูตร Short course training of basic knowledge of Thai traditional medicine for international students - เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 04 Jul 2023

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Wonkwang University, South Korea ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์แผนไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Short course training of basic knowledge of Thai traditional medicine for international students) จัดโดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม ในอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล