งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "การสืบค้นข้อมูล " ให้กับกับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 36

Published: 03 Jul 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 36  บรรยายในหัวข้อ "การสืบค้นข้อมูล " โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล  ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 60 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล