เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหอสมุดศิริราช เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

Published: 22 Jun 2023

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของหอสมุดศิริราช (Librarian) เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนนักศึกษา (Student Support) โดยห้องสมุดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ AUN-QA (Facilities and Infrastructure (Library))

PROGRAMME:

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY 1 June 2023
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM) 1 June 2023
  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM) 1 June 2023
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM) 15 June 2023
  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) 21 June 2023

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย จากงานการศึกษาระดับหลังปริญญา และสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล