งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล และการเขียนอ้างอิง” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1

Published: 24 Apr 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 (Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner) บรรยายในหัวข้อ “การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล และการเขียนอ้างอิง” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคไตจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 37 คน ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2 ภาพถ่ายโดย นายนัทธพงศ์ วัชราพงษ์