หอสมุดศิริราช - เข้ารับการอบรม หัวข้อ OVID - New User Interface (Wolters Kluwer)

Published: 07 Apr 2023

บุคลากรหอสมุดศิริราช เข้ารับการอบรม หัวข้อ OVID - New User Interface (platform) วิทยากรโดย Mr. Allan Finn ตำแหน่ง Senior Training Consultant บริษัท Wolters Kluwer ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัยทุติยโพธิ ชั้น 3 หอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล