ฐานข้อมูลบอกรับใหม่ - New Subscribed database

Published: 12 Jul 2021


ขอเชิญชวนใช้งาน ฐานข้อมูล STATdx ของสำนักพิมพ์ Elsevier ฐานข้อมูลทางด้านรังสีวิทยา ประกอบด้วยภาพ X-ray, CT, MR และ Ultrasound

  • สามารถสืบค้นจากชื่อโรค และสามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากฐานข้อมูล ในรูปแบบ PowerPoint presentation ไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
  • เข้าใช้งานได้ผ่านเครือข่าย Intranet ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล URL >> https://app.statdx.com
    หมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บอกรับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี 2021 

ติดต่อหอสมุดศิริราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail: bongkoch.pra@mahidol.edu โทร. 02-419-7635 (บงกช)

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu